БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ

ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

ЖУРАМ ЗААВАР Батлагдасан огноо Татаж авах
Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал 2007.03.30
Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар 2008.06.20
Цахим хуудаст худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнг зарлан мэдээлэх журам 2013.04.19
Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам 2013.02.21
Ерөнхий гэрээ байгуулах журам 2013.09.25
Бүртгэл хөтлөх журам 2013.11.22
Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам 2013.04.19
Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам 2013.01.11
Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам 2012.12.28
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам 2012.12.31
Тендерийн жишиг баримт бичиг батлах тухай 2013.05.31
Тендерийн үнэлгээний заавар 2012.09.28
ХАМГИЙН ИХ УНШИГДСАН
Холбоотой линк